پیام نگار همراه
ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده

تبليغات نوين

شرکت پيام نگار همراه شيوه نويني را در ارائه آگهي هاي تبليغاتي ارائه نموده است. در اغلب شيوه هاي تبليغات سنتي، با توجه به اينکه آگهي هاي تبليغاتي بطور بي هدف در جامعه توزيع مي شوند، منابع انرژي بصورت کاغذهاي تبليغاتي، تراکت ها و ... هدر مي روند که اين خود باعث زشت شدن چهره شهر نيز مي شود. در برخي از روشهاي نوين تبليغاتي نيز شاهد آن هستيم که حجم وسيعي از پيامک هاي تبليغاتي براي افراد جامعه ارسال مي شود که غالبا برخورد افراد با اين پيامک هاي ناخواسته، حذف آنها و درخواست عدم دريافت اين آگهي ها است. شرکت پيام نگار همراه شيوه نويني در ارائه آگهي هاي تبليغاتي ارائه نموده است که مي توانيد آن را با عنوان آگهي همراه در بخش سرويس ها و محصولات بخوانید.